AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS KAUNE

Norite parduoti savo automobilį?

arba užpildykite užklausimo formą, esančią žemiau


Visų markių automobilių supirkimas Kaune.  Skambinti:+37060449708

Mūsų draugai automobilių supirkimo grandai Kaune pasidalino savo mintimis apie automobilius ir jų dalių gedimus. Viena iš pagrindinių gendančių detalių tai karbiuratorius.

Karbiuratoriaus sandara ir darbo principas

Kaip žinome: sudaromo degiojo mišinio sudėtis turi atitikti kiek­vieną variklio darbo režimą. Paprasčiausias karbiuratorius nepaten­kina šio reikalavimo, todėl jj reikia, patobulinti — Iren,gti keletą pa­pildomy įtaisų ir prietaisų.

Karbiuratoriaus pagrindinė dozavimo sistema sudaro reikiamos sudėties degyjj mišinj, kai variklio apkrova kinta nuo mažos iki didelės. Varikliui paleisti reikalingas pariebintas mišinys. Jam gauti įrengta paleidimo sistema. Alkūniniam velenui isukantis mažu daž­niu tuščiąja eiga, rieby mišinj sudaro tuščiosios eigos sistema; tada droselinė sklendė esti beveik uždaryta. Apkrovai padidėjus iki di­džiausios ir staigiai padidinus alkūninio veleno sukimosi dažnj, mi­šinio sudėtj iki reikiamos ,pakoreguoja ekonomaizeris ir greitinimo siurblys.

Dozavimo sistemos

Pagrindinė dozavimo sistema. Dau,giausia degaly j variklio ci­lindrus tiekia pagrindinė dozavimo sistema. Karbiuratorių pa,grin­dinėje dozavimo sistemoje .pritaikytas degalų pneumatinio istabdymo principas. Sistemą (36 pav.) sudaro degaly, oro žikleriai ir ,pasto­vaus skerspjūvio difuzorius.

Padidėjus apkrovai (daugiau atsidarius droselinei sklendei) arba alkūninio veleno sukimosi dažniui, padidėja oro ,greitis difuzoriuje ir praretinimas ties purkštuko ,galu, todėl iš degalų žiklerio daugiau išteka degalų,— mišinys pariebėja. Norint paliesinti mišinj, reikia, kad de,galų ištekėtų mažiau. Tam tik.slui Iren,gtas oro žikleris: pro jj einantis oras sumažina praretinimą ties degalų žikleriu, todėl mažiau išteka degalų. Kuo didesnis praretinimas ties ,purkštuko ga­lu, tuo stipriau pro oro žiklerį eina oras, todėl iš purkštuko trykšta ne gryni de,galai, o jų mišinys isu oru — emulsija. Taigi, varikliui dirbant bet kuriuo tarpiniu režimu (nuo tuščiosios eigos iki didžiau­sios apkrovos), bus isudaromas reikiamos .sudėties paliesintas mišinys.

Tuščiosios eigos sistema.

Alkūniniam velėnui .sukantis mažu daž­niu tuščiąja eiga, variklio galia turi būti nedidelė, todėl droselinė sklendė tik truputi praveriama ir j cilindrus tiekiama nedaug de­giojo mišinio. Kadangi droselinė sklendė priverta, tai praretinimas.

Apie variklį

Kad variklis gerai dirbty, pasikeitus apkrovai arba alkūninio veleno sukimosi dažniui, karbiuratoriuje turi būti sudaromas ,paki­ttusj režimą atitinkantis degusis mišinys. Paleidžiant šaltą variklj, dėl blogy mišinio sudarymo sąly,gy paprasčiausiame karbiuratoriuje negali būti paruoštas pakankamai riebus mišinys: kol alkūninis velenas sukasi mažu dažniu tuščiąja eiga, droselinė sklendė yra priverta, todėl difuzoriuje ‘susidariusio praretinimo nepakanka, kad iš purkštuko imty trykšti degalai. Tai,gi variklis negali normaliai dirbti mažais sūkiais tuščiąja ei,ga. Ap­krovai didėjant iki vidutinės, droselinė sklendė dau,giati atsidarys ir mišinys riebė,s, nors variklis tokiu režimu ekonomiškiausiai dirba, kai į cilindrus tiekiamas paliesintas mišinys. Apkrovai padidėjus iki didžiausios, staigiai pasikeitus a,pkrovai arba alkūninio veleno sukimosi dažniui, paprasčiausiame karbiuratoriuje nesudaromas to­kio riebumo mišinys, kokio reikia.

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobilis